Publication:
Mapping User Experience of Internet Television and Video: A Study of Unidirectionality and Interactivity

Loading...
Thumbnail Image
Full text at PDC
Publication Date
2014-10-23
Advisors (or tutors)
Editors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Facultad de Comunicación Blanquerna
Citations
Google Scholar
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
This paper presents a quantitative analysis of a sample of six hundred audiovisual initiatives targeting the web as a distribution platform. The main purpose of this study involves using our sample to establish what we call unidirectional and interactive dimensions, based on the description of several indicators that will determine the nature of the services implemented and applications used in all the items analysed. These dimensions will be compared with two variables in order to analyse, firstly, the content lines, and secondly, whether or not the items represent the extension of conventional communication media (unidirectionality) on the web. The resulting data will show and specify the main differences between the dimensions of unidirectionality and interactivity with regard to the variables mentioned above. The findings here show that software development capacity informs the coexistence between conventional mass media functions and new participation options, but the results obtained lead us to conclude that interactivity is not considered the most representative quality of our study sample.
En aquest article es presenta un estudi quantitatiu sobre una mostra de siscentes iniciatives audiovisuals destinades al web com a plataforma de difusió. L’objectiu principal de l’estudi consisteix a establir en la nostra mostra el que anomenem dimensions unidireccionals i interactives, basant-nos en la definició d’una sèrie d’indicadors de funcionalitat que marcaran la naturalesa dels serveis i aplicacions implementats en els casos d’anàlisi. Aquestes dimensions són contrastades amb dues variables que determinaran, en primer lloc, si el cas d’estudi representa l’extensió a la web d’un mitjà de comunicació convencional i, en segon lloc, les línies de contingut. Les dades resultants precisaran les diferències entre les dimensions unidireccionalitat i interactivitat respecte de les variables esmentades prèviament. Els resultats obtinguts mostren com la línia de desenvolupament del programari permet la coexistència de funcionalitats pròpies dels mitjans de masses (convencionals) i de noves opcions de participació. Si bé, en la determinació final de l’experiència d’usuari, “social” representa la paraula clau.
Description
Unesco subjects
Keywords
Citation
Collections